IT savetovanje

Ekonomski institut pruža konsultantske usluge u oblasti informacionih tehnologija. Pored standardnog savetovanja koji se tiče korišćenja IT tehnologija, Ekonomski institut nudi još procene, upravljanje, implementaciju, razvijanje i administraciju IT sistema.

Kako automatizacija i digitalizacija poslovnih procesa predstavlja jednu od najvažnijih strateških odluka organizacije, Ekonomski institut pruža usluge ekonomske procene potencijala automatizacije poslovnih procesa RPA (Robotic Process Automation). Prvi korak u ovom procesu predstavlja procena ukupnog potencijala za automatizaciju u organizaciji. Procena potencijala obavlja se za svaki pojedinačni proces korišćenjem precizne metodologije, predlog izbora tehnologije i precizan akcioni plan.

Mapiranje i modeliranje poslovnih procesa takođe je jedna od usluga koje pruža Ekonomski institut.

Imamo gotova softverska rešenja u domenu upravljanja rizicima, a za potrebe klijenata razvijamo i custom made nova rešenja primenom LEAN i SIX SIGMA alata, RPA i automatizacijama drugog tipa.

Pružamo usluge izrade strategije, posebno u domenu digitalne transformacije i ekonomskih benefita koje ona donosi.

Posedujemo najveći tim konsultanata na tržištu za primenu ISO standarda:

  • ISO 27001 – sistem bezbednosti informacija
  • ISO 22301 – Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja
  • ISO 20000-1 – sistem upravljanja uslugama
  • GDPR (General Data Protection Regulation) – Opšte uredbe o zaštiti podataka

Naučno istraživanje

Ekonomski institut je istraživačko razvojni institut akreditovan kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Savetovanje

Ekonomski institut pruža savetodavne usluge domaćim i stranim kompanijama, institucijama i drugim organizacijama privatnog i javnog sektora.

Izdavaštvo

Ekonomski institut, samostalno i u saradnji sa drugim izdavačkim organizacijama, izdaje knjige, časopise i druge stručne publikacije.

Organizacije događaja

Ekonomski institut je tokom više od sedam decenija postojanja bio organizator, suorganizator i partner u organizaciji na stotine događaja – naučnih i stručnih skupova, kongresa, foruma, konferencija, okruglih stolova, prezentacija i promocija za svoje i potrebe klijenata.

Edukacija

Ekonomski institut organizuje profesionalnu obuku i usavršavanje za preduzetnike, menadžere i zaposlene u kompanijama, institucijama i drugim organizacijama, sa ciljem da polaznici steknu sistematsko znanje i veštine u oblastima relevantnim za poslovanje i aktivnosti koje obavljaju.