Reference

NAUČNI PROJEKTI

Period realizacije 2011–2021.
Organizaciona i informaciona podrška sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište
Funkcionalni fiziološki aktivni biljni materijali sa dodatom vrednošću za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji
Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za evropsko i svetsko tržište – Stvorimo bogatstvo iz bogatstva Srbije.

Period realizacije 2006–2010.
Determinisanje dimenzija organizacione strukture u funkciji kvantifikacije uticaja najvažnijih kontingentnih faktora preduzeća
Poreski sistem Srbije i priključenje Evropskoj uniji – mogućnosti i problemi
Poboljšanje makroekonomske i mikroekonomske konkurentnosti privrede Srbije u procesu priključivanja Evropskoj uniji

Period realizacije 2001–2005.
Unapređenje organizacione strukture kao ključnog kontingentnog faktora
Koncept dugoročne reforme sistema penziono-invalidskog osiguranja u Srbiji
Reforma sistema i politike poreza u Srbiji – harmonizacija sa rešenjima Evropske unije

RAZVOJ INSTITUCIJA I DRUŠTVENO-EKONOMSKOG OKRUŽENJA

 • „Studija o mogućim pravcima adekvatnog odgovora zdravstvenog sektora izazovima epidemije Covid-19“, u periodu 2020-2021, Američka privredna komora
 • „Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta u politici zapošljavanja“ – Ekonomski institut, kao član grupe koju su činili Planet S.A. Societe Anonyme for the Provision of Consultancy Services i Ekonomski institut realizovao je IPA projekat finansiran od strane EU
 • Studija: “Analiza ekonomskog uticaja poslovanja Beogradskog sajma” – Beogradski sajam
 • “Navike plaćanja u Srbiji” – EOS Matrix
 • “Analiza tržišta kafe u Srbiji” – Janković, Popović & Mitić a.o.d.
 • Market research on travel, transportation and rvent organization companies in Serbia – UNDP Serbia
 • “Studija o socijalno ekonomskom uticaju vinske privrede, vinarstva, vinogradarstva i vinskog turizma na turizam AP Vojvodine” – Republika Srbija AP Vojvodina Pokarjinski sekretarijat za privredu i turizam
 • Ekonomski institit, kao deo konzorcijuma 11 zemalja, učestvovao je u projektu pod nazivom “ENABLE.EU: Enabling the Energy Union through understanding the drivers of individual and collective energy choices in Europe”, u okviru Horizon 2020 programa od 2016. godine.
 • Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti (Helvetas Swiss Intercooperation SRB, Beograd)
 • Analiza regulatornog okvira za razvoj preduzetništva mladih u tri najperspektivnije delatnosti sa predlogom pojednostavljenja poslovanja za mlade preduzetnike (Helvetas, deo Sireg PERFORM project, finansiran od strane Swiss Development Agency)
 • Analiza mogućnosti za smanjenje smrtnosti od kancera u Srbiji (Roche)
 • Sprovođenje anketiranja preduzeća u opštini Pirot sa ciljem identifikacije izvoznih potencijala (opština Pirot, prekogranična saradnja Srbija-Bugarska, projekat finansirala EU)
 • Program obuke iz analize tržišta za privredna društva sa najvećim potencijalom za rast i razvoj (USAID)
 • Istraživanje tržišta i potencijala za ulaganje u obnovljive izvore energije u Srbiji (Arthur D. Little GmbH, Czech Republic)
 • Razvoj okvira i Akcioni plan za sprovođenje javno-privatnog partnerstva u finansiranju projekata putne infrastrukture (Javno preduzeće „Putevi Srbije“)
 • Ariljska malina – istraživanje tržišta i organizacija poslovnih susreta (Opština Arilje, projekat finansirala Evropska unija)
 • Poslovna obuka za studente Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu (USAID Agrobiznis Projekat)
 • Program obuke žena preduzetnica u agrobiznisu u regionima Leskovca i Vranja (USAID Agrobiznis projekat)
 • Analiza fiskalnih politika zemalja EU u sektoru sporta i izrada preporuka za unapređenje mehanizama za finansiranje sporta u Republici Srbiji (Ministarstvo omladine i sporta)
 • Instrumenti za razvoj sektora voda u Republici Srbiji, Faza I (Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“)
 • Instrumenti za razvoj sektora voda u Republici Srbiji, Faza II (Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“
 • Strategija i politika industrijskog razvoja Republike Srbije 2011–2020: Ekonomski položaj industrijskih grana i projekcije rasta (Republički zavod za razvoj)
 • Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011–2020 (USAID, SEGA Projekat)
 • Razvoj novih procesa, funkcionalnosti i tehničkih zahteva za novi integrisani informacioni sistem konsolidovanog PIO Fonda (ITG / PIO Fond)
 • Investicioni potencijali AP Vojvodine u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije (Fond za podršku investicija u Vojvodini)
 • Analiza direktnih i indirektnih efekata politike cena električne energije u Srbiji (EPS)
 • Istraživanje održivosti fiskalnih kapaciteta u cilju daljeg razvoja opštine Majdanpek (Opština Majdanpek)
 • Analiza efekata inicirane teritorijalne promene opštine Majdanpek u dve opštine: opštini Majdanpek i opštini Donji Milanovac (Opština Majdanpek)
 • Razvoj kapaciteta i usluga Privredne komore Srbije i srpskog komorskog sistema (Privredna komora Srbije)
 • Program obuke: Kako pripremiti aplikaciju za fondove iz Nacionalnog investicionog plana, 40 najnerazvijenijih opština u Srbiji (Ministarstvo za NIP)
 • Ključna ekonomska i pravna pitanja za uspešno funkcionisanje robne berze u Republici Srbiji (Ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbije)
 • Socijalna zaštita i socijalna uključenost u Republici Srbiji (Evropska komisija)
 • Istraživanje regionalnog tržišta rada – regioni Beograda, Niša, Novog Sada, Kragujevca, Kraljeva, Čačka i Gornjeg Milanovca (Nordijska inicijativa, Ministarstvo odbrane Republike Srbije)
 • Studija socioekonomskog stanja opština Čačak, Požega, Arilje, Užice, Čajetina i Kraljevo (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju)
 • Program pomoći opštinama u istočnoj Srbiji (EAR, sprovedeno u saradnji sa GTZ i FIDECO)
 • Unapređenje procesa reformi ekonomskog zakonodavstva u zemljama zapadnog Balkana (OECD, GTZ)
 • Unapređenje procesa reformi ekonomskog zakonodavstva u Albaniji (OECD, GTZ)
 • Unapređenje procesa reformi ekonomskog zakonodavstva u BJR Makedoniji (OECD, GTZ)
 • Unapređenje procesa reformi ekonomskog zakonodavstva u Crnoj Gori (OECD, GTZ)
 • Strategija finansiranja sporta (Olimpijski komitet Srbije)
 • Kontrola HIV/AIDS-a u Srbiji: Iscrpna državna strategija i krizni akcioni plan (sredstva obezbedio Globalni fond, korisnik Nacionalno udruženje za borbu protiv ADIDS-a, Vlada Republike Srbije)
 • Studija o regionalnom tržištu radne snage – Nišavski okrug (New Insight, Danska)
 • Instrumenti za finansiranje sistema za navodnjavanje u Srbiji (Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije, Republička direkcija za vode)
 • Strategija ekonomskog razvoja Srbije (Vlada Republike Srbije, u saradnji sa Republičkim zavodom za razvoj)
 • Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije (Vlada Republike Srbije u saradnji sa Republičkim zavodom za razvoj)
 • Analiza potreba Republike Srbije za međunarodnom pomoći u periodu 2007–2009 (Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom)
 • Studija o ekonomskim troškovima postojanja državne svojine nad sredstvima lokalnih samouprava (USAID/DAI projekat)
 • Razmena iskustava između Bugarske i Srbije u formulaciji ekonomske politike i razvojne strategije međugranične saradnje u procesu pridruživanja EU (EI i Bugarski centar za ekonomski razvoj)
 • Mere i faze pristupa SCG EU u okviru procesa stabilizacije i asocijacije (CERGE)
 • Nacionalna strategija Srbije za pridruživanje Srbije i Crne Gore EU (Vlada Republike Srbije)
 • Program za smeštaj vojnih lica u Srbiji i Crnoj Gori (ESOAV, Grčka)
 • Stanje i perspektive elektroenergetskog sektora Srbije (Technopromexport, Rusija)
 • Studija o administrativnim preprekama (WB–FIAS)
 • Pridruživanje EU – Ekonomski aspekti i harmonizacija II (MIER)
 • Nacionalni izveštaj o humanom razvoju (UNDP)
 • Pridruživanje EU – Ekonomski aspekti i harmonizacija I (MIER)
 • Unapređenje finansijske infrastrukture i finansijskog tržišta u Srbiji (GTZ)
 • Istraživanje o investicionoj klimi i regulatornim troškovima (WB/FIAS)
 • Istraživanje o utrošenoj energiji u domaćinstvima (UNDP)
 • Uticaj reformi na sociološki i ekonomski status starijih osoba u Srbiji
 • Finansiranje izvoza srpske privrede (Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom)
 • Preduslovi za unapređenje investiranja u Srbiji i očekivani efekti na ekonomski razvoj zemlje
 • Program obuke: Kako započeti mali biznis (Echo)
 • Program obuke: Privatizacija u Srbiji (SDC)
 • Program obuke: U susret povoljnom poslovnom okruženju u Saveznoj Republici Jugoslaviji (USAID/Booze Allen Hamilton)
 • Procena troškova socijalnog programa i posledica na makroekonomsku, socijalnu i političku situaciju u Srbiji usled restrukturiranja privrede/privatizacije
 • Izveštaj o nacionalnom razvoju – Jugoslavija (UNDP)
 • Napredak u političkim reformama u Srbiji (CIPE)
 • Analiza konkurentnosti poljoprivrednog sektora južne Srbije, (USAID CRDA projekat / Mercy Corps)
 • Studija i aktivnosti identifikacije izbeglica, proteranih i interno raseljenih lica i njihova lokalna ekonomska integracija (EAR)
 • Deregulacija i unapređenje poslovne klime (GTZ)
 • Procena uspešnosti politike u malim i srednjim preduzećima (OECD)
 • Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica, proteranih i interno raseljenih lica (UNDP, UNHCR, OCHA)
 • Istraživanje o investicionoj klimi u Srbiji i uputstva za unapređivanje (Svetska banka – FIAS)
 • Strategija promocije izvoza Republike Srbije
 • Uklanjanje unutrašnjih barijera za strane investicije u Srbiji
 • Program integracije izbeglica u bivšoj Jugoslaviji

DOGAĐAJI

Ekonomski institut je tokom više od šest decenija postojanja bio organizator, suorganizator i partner u organizaciji na stotine događaja – naučnih i stručnih skupova, kongresa, foruma, konferencija, okruglih stolova, prezentacija i promocija za svoje i potrebe klijenata.

Skupovi u organizaciji Ekonomskog instituta dobili su najviše ocene govornika, učesnika i medija po svim parametrima, i programski i organizaciono, i postali su prepoznatljiv brend na tržištu događaja u Srbiji.

OKRUGLI STOLOVI

 • Okrugli sto povodom saopštenja rezultata istraživanja „Evropske navike plaćanja“ (EOS Matrix, Ekonomski institut)
 • Okrugli stolovi „Za bolje uslove poslovanja“, u saradnji sa USAID BEP-om, jun, septembar, oktobar, decembar
 • „Prvih deset konkretnih mera nove vlade – strategija Srbije za privredni rast“, Mokra Gora
 • „Racionalizacija parafiskalnih naknada radi podsticanja građevinarstva i tržišta nekretnina – Manji nameti za više investicija“, Beograd
 • „Finansiranje malih i srednjih preduzeća u poljoprivredi i industriji hrane: Rešenja“, Subotica
 • „Državne obveznice: Kako povećati tražnju“, Beograd
 • „Zakoni za sigurniji biznis – doprinos zakonodavnih i institucionalnih reformi pravosudnog sistema Srbije unapređenju poslovnog ambijenta i smanjenju rizika ulaganja u Srbiju”, u saradnji sa Ministarstvom pravde, Beograd – Ekonomski institut
 • „Serbia 20 Years Later and Other Reminiscences of a Political Economist”, Uvodno izlaganje: dr Stiv H. Henke, profesor primenjene ekonomije na Univerzitetu Džon Hopkins u Balltimoru, Beograd – Ekonomski institut
 • „Ključne ekonomske i pravne pretpostavke za uspešno funkcionisanje robnih berzi – U susret Zakonu o produktnim berzama”, u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja, Subotica
 • Veče sa MAT-om: Za biznis bez nepoznatih – Vi pitate autori MAT-a odgovaraju, Mokra Gora
 • „Pravni aspekti finansijskog lizinga“, u saradnji sa GTZ, Beograd
 • „Forum o ekonomskoj politici I i II” , u saradnji sa CIPE, Beograd
 • U susret povoljnoj poslovnoj klimi u Saveznoj Republici Jugoslaviji, u saradnji sa Booze Allen Hamilton, u okviru USAID Projekta privrednog prava, Beograd

 

Mesečne javne prezentacije – konferencije za novinare časopisa Makroekonomske analize i trendovi

Stručne prezentacije autorskog tima MAT-a za potrebe rukovodstva Narodne banke Srbije

Seminari:

  • „Istraživanje potencijala inostranih tržišta“, seminar za agrobiznis kompanije, u okviru USAID Agrobiznis projekta, Beograd
  • „Zakon o privrednim društvima – saznajte prvi“, u saradnji sa Mokrogorskom školom menadžmenta, Beograd – Ekonomski institut
  • Seminar “Reforme privrednog prava”, u saradnji sa Booze Allen Hamilton, u okviru USAID Projekta privrednog prava, Beograd

POSLOVNO SAVETOVANJE

  Naučno istraživanje

  Ekonomski institut je istraživačko razvojni institut akreditovan kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

  Savetovanje

  Ekonomski institut pruža savetodavne usluge domaćim i stranim kompanijama, institucijama i drugim organizacijama privatnog i javnog sektora.

  Izdavaštvo

  Ekonomski institut, samostalno i u saradnji sa drugim izdavačkim organizacijama, izdaje knjige, časopise i druge stručne publikacije.

  Organizacije događaja

  Ekonomski institut je tokom više od sedam decenija postojanja bio organizator, suorganizator i partner u organizaciji na stotine događaja – naučnih i stručnih skupova, kongresa, foruma, konferencija, okruglih stolova, prezentacija i promocija za svoje i potrebe klijenata.

  Edukacija

  Ekonomski institut organizuje profesionalnu obuku i usavršavanje za preduzetnike, menadžere i zaposlene u kompanijama, institucijama i drugim organizacijama, sa ciljem da polaznici steknu sistematsko znanje i veštine u oblastima relevantnim za poslovanje i aktivnosti koje obavljaju.