O EKONOMSKOM INSTITUTU

Ekonomski Institut je osnovan 1947. godine Rešenjem Vlade NR Srbije. Status samostalne naučne ustanove dobio je 1959.
godine. Ekonomski institut objedinjava tradiciju, resurse i reference dva instituta, Ekonomskog instituta i Instituta za ekonomiku
industrije, sa kojim se integrisao 1989. godine.

Kao akcionarsko društvo posluje od 1991. godine. Danas je zatvoreno akcionarsko društvo u vlasništvu 60 akcionara, uglavnom
bivših i sadašnjih zaposlenih Instituta.

Mera komercijalizacije poslovanja Ekonomskog instituta oduvek je bila je ekonomska nauka. Mera naučnog i istraživačkog rada
bila je mogućnost njegove praktične primene. Poslujući s merom, stvorili smo ono što je Ekonomski institut danas, jedna od
najstarijih ekonomskih institucija Srbije, akreditovana kao istraživačko razvojni institut od interesa za Republiku Srbiju i
istovremeno, najveća srpska i regionalno prepoznatljiva savetodavna kuća.

Stalni saradnici Ekonomskog instituta bili su više akademika, veliki broj naučnih savetnika i profesora univerziteta, veliki broj
noslilaca javnih funkcija (predsednika i potpredsenika Vlada, ministara, članova Saveta guverenera itd), privrednika koji su
obeležili svoje epohe, predstavnika Srbije u međunarodnim organizacijama.

Gotovo da nema ekonomske institucije u zemlji, a da u njenom osnivanju ili radu nisu učestvovali predstavnici Instituta (Savez
ekonomista Srbije, Srpski poslovni klub „Privrednik“, Privredna komora Srbije, Udruženje korporativnih direktora Srbije, Srpska
asocijacija menadžera i mnoge druge).

Ekonomski institut je 2017-te godine potpisao Memorandum o strateškoj saradnji sa SANU (Srpskom akademijom nauka i
umetnosti).

Aktivnosti i usluge

Naučno istraživačka-razvojna delatnost u ekonomskim i društvenim naukama
Savetovanje
  • razvoj institucija i društveno-ekonomskog okruženja,
  • finansijsko savetovanje,
  • poslovno savetovanje
  • poresko savetovanje,
  • IT savetovanje
  • savetovanje u oblasti komunikacija
Izdavaštvo – časopisi, knjige i ostale publikacije
Organizacija događaja
  • forumi, konferencije,
  • okrugli stolovi,
  • prezentacije i promocije
Edukacija

Naučno istraživanje

Ekonomski institut je istraživačko razvojni institut akreditovan kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Savetovanje

Ekonomski institut pruža savetodavne usluge domaćim i stranim kompanijama, institucijama i drugim organizacijama privatnog i javnog sektora.

Izdavaštvo

Ekonomski institut, samostalno i u saradnji sa drugim izdavačkim organizacijama, izdaje knjige, časopise i druge stručne publikacije.

Organizacije događaja

Ekonomski institut je tokom više od sedam decenija postojanja bio organizator, suorganizator i partner u organizaciji na stotine događaja – naučnih i stručnih skupova, kongresa, foruma, konferencija, okruglih stolova, prezentacija i promocija za svoje i potrebe klijenata.

Edukacija

Ekonomski institut organizuje profesionalnu obuku i usavršavanje za preduzetnike, menadžere i zaposlene u kompanijama, institucijama i drugim organizacijama, sa ciljem da polaznici steknu sistematsko znanje i veštine u oblastima relevantnim za poslovanje i aktivnosti koje obavljaju.